Hugo Smit Consultancy

Publicaties & voordrachten

Portret van Hugo Smit, advocaat

Hugo Smit is advocaat geweest, maar is in de eerste plaats jurist. Jurist in hart en nieren. Het recht boeit hem en hij houdt zich met het recht bezig, ook in breder verband dan in de zaken, waarin hij optrad voor opdrachtgevers. Hij neemt deel aan het juridisch debat op juridische fora, zoals in juridische vakverenigingen en in vakbladen.

Smit publiceerde regelmatig in vakliteratuur. En dat is best bijzonder, die juridische activiteit naast een drukke praktijk als advocaat. Slechts een kleine minderheid van de bijna 18.000 advocaten in Nederland publiceert op juridisch gebied.

Van 1972 tot heden publiceerde Hugo Smit een reeks van meer dan 40 artikelen in juridische vakbladen zoals het NJB (Nederlands Juristen Blad), het Advocatenblad, het WPNR (Weekblad voor Privaatrecht en Notariaat), Ondernemingsrecht, International Business Lawyer:

Juridische publicaties

1972

Ars Aequi, p. 534, “Het Seven Up-arrest: Up to da­te?

1973

NJB, p. 934, “De ontleningstheorie in het auteursrecht”, met R.C.P. Haentjens

1974

NJB, p.1063, “De auteur in dienstbetrekking”, weergave van toespraak gehouden in maart 1974 bij het 60-jarig bestaan van de BUMA

1976

NJB, p.1463, “Eigendomsoverdracht door de bestolene

1979

WPNR 5488, p. 489, “Hoe abstract is een abstracte bankga­rantie?” (met naschrift Pabbruwe en repliek H.J. Smit)

1984

Interventie Vereniging voor Handelsrecht 26 oktober 1984 inzake de preadvie­zen over “De bankgarantie

1986

Advocatenblad, 13 juni 1986, p. 272, “In Memoriam Mr N.C. van Mast­rigt

1987

WPNR 5817, p. 89, “Ontslag en schorsing van directeuren en de mogelijk­heid van herstel der dienstbetrekking via kort geding” (met reactie Mr D.H. von Maltzahn en na­schrift Mr H.J. Smit in WPNR 5834)

1987

Advocatenblad, 23 oktober 1987, p. 467 e.v., “Pleidooi, pleitno­ta, produc­ties, gedingstukken en het fourneren van stuk­ken in civiele procedures

1987

International Business Lawyer, December 1987, Vol. 15, no. 11, p. 498, “Recent developments on Dutch Corporate Law”

1987

Interventie NJV in juni 1987 inzake preadviezen over “De Beroepsaan­sprake­lijkheid”, Handelingen 1987, p. 73

1988

IBA Conference Buenos Aires, 27 september 1988, voor­dracht in Com­mittee D “Arbitration in Latin America - The first ICC-arbitration in Venezuela”

1988

Tijdschrift voor Arbitrage, speciaal Buruma-nummer, nr 6, p. 173, “De eerste ICC-arbitrage in Venezuela (nummer 5209)”

1989

International Business Lawyer, January 1989, Vol. 17, no. 1, “Recent Developments on Dutch Corporate Law”

1989

NJB, p.1552, “De NJV als het juridisch forum bij uitstek”

1990

Mr George School of Law, University of the Pacific, 20 mei 1990, voordracht “Disputes inside Corporati­ons, Current developments in the Netherlands”.

1991

“Nieuwe Wet Algeme­ne Voorwaarden per 1 januari 1992”, Voordracht bij Kamers van Koophandel Rotterdam en Gouda ­over, met Prof. Mr. W.J. Slagter.

1992

Cowbrand, De plagiaat melkkoe van de eeuw”, voordracht in WTC Rotterdam bij uitreiking na-aapprijs door RPC (Rotterdam Publicity Club)

1995

Advocatenblad nr. 7, 31 maart 1995, “De kwaliteit van de civiele rechts­pleging; Advocaten: monopolisten of specialisten?”

1995

Advocatenblad nr. 19, 13 oktober 1995, “Rechtspraak ondernemingsrecht eerste helft 1995”.

1995

Advocatenblad, de periodieke rubriek “Actualiteiten Ondernemingsrecht”, samen met Mr. J.T. Anema.

1998

Interventie inzake “Ondernemingsprocesrecht”, Najaarsvergadering Nederlandse Vereniging voor Procesrecht op 13 november 1998, n.a.v. stellingen van mr J.H.M. Willems en prof. mr. P. van Schilfgaarde.

1999

Een Meerwerknota over 25 jaar”, 30 januari 1974 – 30  januari 1999, ter gelegenheid van 25 jaar advocatuur van mr H.J. Smit, 256 pag., Rotterdam, ISBN 90-9012487-X, bundeling publicaties en autobiografische gegevens.

1999

Financieële Dagblad van 3 december 1999 “Afschaffen procuraat kost meer en brengt veel nadelen”.

2000

NJB, 19 mei 2000, pag. 1016, “Afschaffing procureurs en rolwaarnemers is ondoordacht en de gevolgen zijn niet geregeld - OGAP-rapport baart zorgen”.

2000

Advocatenblad nr. 14, 28 juli 2000, “In Memoriam Mr J. Voûte  1948 – 2000”.

2001

Sociaal Recht nr. 1,  januari 2001, “De noodzaak van de surséance van YVC Ysselwerf”.

2002

Ondernemingsrecht 2002-2, 15 februari 2002, “Na 30 jaar enquêterechtspraak van de Ondernemingskamer”.

2002

Justus Voûtes postume gelijk in HR 6 juni 2001 (YVC/OR) - Besluit tot aanvrage surséance niet adviesplichtig ex artikel 25 WOR”, in de bundel “Met een zekere stijl”, ter nagedachtenis aan Justus Voûte”.

2003

Tijdschrift voor Civiele Rechtspleging, nr. 3, Interventie op 25 juni 2003 in de voorjaarsvergadering van de NVvP, Nederlandse Vereniging voor Procesrecht, inzake Interim-rapport van de Commissie Fundamentele Herbezinning Nederlands Burgerlijk Procesrecht “Een nieuwe balans”, pag. 53 t/m 56.

2003

Op zoek naar de juiste balans in Rechtsvordering – Een oproep”, Voordracht in de jaarvergaderingen van de Ordes van Advocaten te Rotterdam en te Almelo op 23 en 24 oktober 2003 over “Een nieuwe balans”, Interimrapport fundamentele herbezinning Nederlands burgerlijk procesrecht.

2003

Grenscontroles Rotterdamse haven”, KvK Rotterdam magazin, met Jasper   Helder

2003

Rotterdam halts container slump”, Lloyd’s List november 2003, met Jasper Helder

2003

Voordracht en panellid op 19 november 2003 bij het seminar “Grenscontroles Rotterdamse Haven: “Opportunities voor een nog betere performance”, in samenwerking met de Kamer van Koophandel te Rotterdam, met Jasper Helder

2004

De zaak Chipshol/Coopers & Lybrand, 1993-2001”in “Topadvocatuur – In de keuken van de civiele rechtspraktijk” van Micha Kat, 2004, 205 pagina’s, pag. 71--91, met o.a. Peter Wakkie, Albert Jan van den Berg, Johan Kleyn e.a.

2004

Voorzitter van de jury bij de jaarlijkse Nederlands-Vlaamse pleitcompetitie, 7 mei 2004, Academiegebouw te Leiden. Programmaboekje. Leden van de jury waren o.a. de vice-president van de Hoge Raad, een lid van de Hoge Raad, de president van de Rechtbank Den Haag, de Deken van de Orde van Advocaten in Den Haag.

2010

Het was een kruis - Hugo Smit won van rechter”, Advocatenblad, januari 2010, met foto op cover, terugblik op de Westenberg–zaak.

2010

Wetgevingskunstjes voor de civiele procedure”, pag. 211-223 in “Wetgevingskunsten - De fiscale kunstenaar”, Vriendenbundel voor Jan Kees Bartel, , SDU Uitgevers, 325 pagina’s, op 26 mei 2010 aangeboden aan prof. dr. J.C.K.W. Bartel bij zijn afscheid als staatraad, lid van de Raad van State, B

2010

NJB, 11 juni 2010, nr. 23,  pag. 1464 t/m 1469.  “Servicegericht procederen - Een verlanglijstje”

2010

Advocaat & Media”, voordracht 1 oktober 2010 bij Lustrum Jonge Balie Haarlem

2011

NJB 21 januari 2011, pag. 155, “Van trias naar duo politica, Centralisme en dominantie van de Raad voor de Rechtspraak

2014

NJB  nr. 24, pag.1616 – 1618 ,  “Advocaten staan”

2016

DE LIEGENDE RECHTER – De zaak Westenberg, het hele verhaal”,   464 pagina’s, full colour, uitgeverij Prometheus, ISBN  978 90 446 3205 7

2016

Magna Charta Magazine november  2016 “Proceskosten 2.7 miljoen afgewezen Geen misbruik – Hoge Raad vergeet 8 rapporten

2016

Rotterdams Jaarboekje  “Prof.mr. Wicher Jan (Wiek) Slagter, 1923 – 2015” p. 90 -93

Advocaat Hugo Smit zet zijn handtekening.

Niet-juridische publicaties

1997

Lustrumboekje “Het Leesgezelschap 1847 150 jaar  

1997

Rotterdams jaarboekje, pag. 308 – 316, “Het Leesgezelschap van 1847, ter gelegenheid van het 150 jarig bestaan van het Leesgezelschap van 1847”

1999

Boekje “Met de Klamme Loten het volgende Millennium in -  Een uitzonderlijk Kegelgezelschap, 1 januari 1972 – 11 juni 1999”  (met L.L. Duin)

2000

Gedenkboek “De Vrijdagavondrijclub van de Rotterdamsche Manège -  Het oudste Heren-paardrijgezelschap (1883) van Nederland - L’ánnée hippique 1999 des Seigneurs de Vendredi Soir” 224 pag.(met Ph.L. van der Lee en A.L. van Beek Hzn.)

2002

Omvangrijke brochure (40 x 50 cm) “De toekomst wordt met het heden gekocht” ten behoeve van de renovatie van de Sociëteit gevestigd in de Rotterdamsche Manège “De Jockey Club”

2004

A.L. (Anton) van Beek Hzn,  5 juli 1913 - 20 februari 2004,  Ter nagedachtenis aan een groot Rotterdammer, In Memoriam

2004

In Memoriam Z.K.H. Prins Bernhard der Nederlanden, december 2004, Bescherm­heer 1948-2004 van de Stichting C.H.I.O. Rotterdam en van de Sociëteit gevestigd in de Rotterdamsche Manège ‘De Jockey Club’ (met F.J. Lavooij).

2008

Oog op de toekomst, 1948 – 2008, 60 jaar CHIO Rotterdam in 60 items”, CHIO Gedenkboek  full colour, groot formaat 35 x 25 cm, 216 pagina’s, oplage 4000,  in samenwerking met Leendert Bikker als mede-hoofdredacteur en Joep Bartels, Arnd Bronkhorst, Ton Corbeau, Dick Kiers en Jacob Melissen, als redactieraad. Ontwerp: Ontwerpkantoor Vonk Specht

2011

In Memoriam “Ellen van der Giessen-Veder, 14 november 1911-6 mei 2011”, Jockey’s

2012

Maasnieuws, juni 2012, artikel met foto’s “PIET STOON – Grondlegger Roeivalidatie en gehandicaptenroeien in Nederland - een bijzonder Maaslid”.

2018

In Memoriam “Tine van Beek (1922 – 2018)”, Jockey’s