Algemene voorwaarden

1. Toepasselijkheid

1.1

Mr H.J. Smit Advocatenpraktijk h.o.d.n. Smit Advocatuur stelt zich ten doel de praktijk van advocaat en procureur uit te oefenen.

1.2

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachtenen vervolgopdrachten aan Smit Advocatuur alsoo kop de rechtsbetrekkingen die daaruit voortvloeien of daarmee verband houden.

1.3

Deze algemene voorwaarden gelden ten aanzien van die (rechts)personen en derden die direct of indirect betrokken zijn bij de dienstverlening door Smit Advocatuur.

2. Opdracht

2.1

Smit advocatuur zal opdrachten uitvoeren als een goed opdrachtnemer.

2.2

Alle opdrachten leiden tot een inspanningsverplichting (best effort) en niet tot een resultaatsverplichting.

2.3

De werking van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 Burgerlijk Wetboek wordt uitgesloten.

2.4

De opdrachtgever vrijwaart Smit Advocatuur tegen aanspraken van derden, de redelijke kosten van rechtsbijstand daaronder begrepen, die op enigerlei wijze samenhangen met de werkzaamheden voor de opdrachtgever verricht, tenzij er sprake is van grove nalatigheid of opzet van Smit Advocatuur.

3. Honorarium & verschotten

3.1

De kosten van uitvoering van de opdracht door Smit Advocatuur omvatten het honorarium en de verschotten.

3.2

Tenzij anders is afgesproken wordt het honorarium bepaald aan de hand van de bestede tijd en het voor de betreffende opdracht geldende uurtarief.

3.3

Het uurtarief wordt bepaald uitgaande van het door Smit Advocatuur periodiek vast te stellen basisuurtarief, de aard van de zaak en het vereist specialisme, het financiële belang en de mate van spoedeisendheid die met de opdracht gemoeid is.

3.4

Tenzij anders is afgesproken is Smit Advocatuur bevoegd om, ook tijdens de opdracht, in overleg het basisuurtarief te wijzigen.

3.5

Wordt het basisuurtarief verhoogd met meer dan 10%, ineens, of binnen drie maanden na aanvang van de opdracht, dan kan de opdrachtgever de opdrachtovereenkomst ontbinden. Het recht daartoe vervalt na het verstrijken van de betalingstermijn van de eerste declaratie na de verhoging van het basisuurtarief.

3.6

Verschotten zijn de werkelijk gemaakte kosten die Smit Advocatuur ten behoeve van de opdrachtgever betaalt (zoals griffierecht, deurwaarderskosten, reiskosten, kosten van uittreksels) en kantoorkosten die forfaitair kunnen worden berekend op 5% van het honorarium.

4. Betaling

4.1

De werkzaamheden en verschotten worden in beginsel maandelijks, achteraf, afgerekend.

4.2

De betalingstermijn bedraagt 14 dagen.

4.3

Indien een declaratie niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan, is de wettelijke rente verschuldigd.

4.4

Indien na aanmaning betaling uitblijft zijn (buiten)gerechtelijke incassokosten verschuldigd van ten minste 15% van het declaratiebedrag met een minimum van € 50.

4.5

Indien een declaratie, of voorschot, niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan kan Smit Advocatuur haar werkzaamheden opschorten, na kennisgeving aan de opdrachtgever. Smit Advocatuur is niet aansprakelijk  voor schade als gevolg van deze opschorting.

5. Voorschot

Smit Advocatuur kan van de opdrachtgever een voorschot verlangen alvorens de opgedragen werkzaam heden worden aangevangen. Een voorschot wordt bij het einde van de opdracht verrekend.

6. Aansprakelijkheid

6.1

Smit Advocatuur heeft een beroepsaansprakelijkheids-verzekering voor bedragen, conform de door de Nederlandse Orde van Advocaten voorgeschreven richtlijnen.

6.2

Iedere aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat krachtens de toepasselijke verzekeringsovereenkomst in het desbetreffende geval wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat krachtens die verzekeringsovereenkomst in het betreffende geval voor rekening van Smit Advocatuur komt. Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens genoemde verzekering plaatsvindt, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag aan twee maal het honorarium dat in de betreffende zaak in twaalf maanden voorafgaand aan de gebeurtenis waardoor de aansprakelijkheid ontstond, in rekening is gebracht met een maximum van € 100.000.

6.3

Indien de uitvoering van de opdracht meebrengt dat door Smit Advocatuur, een (rechts)persoon of derde wordt ingeschakeld om werkzaamheden in verband met de uitvoering van een opdracht te verrichten, is Smit Advocatuur niet aansprakelijk voor fouten die door deze (rechts)persoon of derde mochten worden gemaakt.

6.4

(Rechts)personen of derden die in verband met de uitvoering van een opdracht worden ingeschakeld willen mogelijk hun aansprakelijkheid beperken. Alle aan Smit Advocatuur verstrekte opdrachten houden tevens de bevoegdheid in die aansprakelijkheidbeperking mede namens de opdrachtgever te aanvaarden.

6.5

Indien in verband met de uitvoering van een opdracht of anderszins schade aan zaken of personen wordt toegebracht waarvoor Smit Advocatuur aansprakelijk is, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat krachtens de toepasselijke verzekeringsovereenkomst in het desbetreffende geval wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat krachtens die verzekeringsovereenkomst in het betreffende geval voor rekening van Smit Advocatuur komt.

6.6

Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 BW vervalt een aanspraak tot schadevergoeding indien niet binnen een jaar nadat de feiten waarop de aanspraak is gebaseerd bij opdrachtgever bekend waren of redelijkerwijze bekend konden zijn geweest, die aanspraak bij de bevoegde rechter aanhangig is gemaakt.

7. Archivering

Dossiers worden gedurende tenminste 5 (vijf) jaar bewaard, waarna het Smit Advocatuur vrij staat het dossier te vernietigen.

8. Intellectuele eigendom

Behoudens schriftelijke toestemming van Smit Advocatuur is het opdrachtgever niet toegestaan de bij de uitvoering van een opdracht vervaardigde stukken te (laten) vermenigvuldigen en/of te openbaren en/of te laten exploiteren.

9. Toepasselijk recht & bevoegde rechter

9.1

Op de rechtsverhouding tussen Smit Advocatuur en haar opdrachtgevers is Nederlands recht van toepassing.

9.2

De Rechtbank Rotterdam is exclusief bevoegd ter beslechting van enig geschil tussen Smit Advocatuur en een opdrachtgever.

5 mei 2005

Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Rotterdam onder nummer 40/2008. De voorwaarden zullen op aanvraag kosteloos worden toegezonden en zijn gepubliceerd op de website www.smit-advocatuur.nl.

Een pdf van de voorwaarden kunt u hier downloaden.